Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Fiche

FICHE pro 8. výzvu (19.kolo):

 

Fiche 1: Zemědělství - náš chleba

Fiche 2: Podnikání - naše šance

Fiche 4: Cestovní ruch - náš potenciál

Fiche 5: Kulturní dědictví - naše chlouba

Fiche 7: Život v obcích - naše pohoda

FICHE od 7. výzvy (17.kolo):

 

Fiche 1: Zemědělství - náš chleba

Fiche 2: Podnikání - naše šance

Fiche 4: Cestovní ruch - náš potenciál

Fiche 5: Kulturní dědictví - naše chlouba

 

FICHE od 6. výzvy (15.kolo):


1. Zemědělství - náš chleba
2. Podnikání - naše šance
4. Cestovní ruch - náš potenciál
5. Kulturní dědictví - naše chlouba
7. Život v obcích - naše pohoda

 

Aktualizované FICHE pro 5. výzvu MASVHV (13.kolo):

Fiche 1: Zemědělství - náš chleba

Fiche 3: Diverzifikace zemědělství - naše možnosti

Fiche 4: Cestovní ruch - náš potenciál

Fiche 5: Kulturní dědictví - naše chlouba 

 

- do 4. výzvy MASVHV (12.kolo) 

FICHE 1: Zemědělství - náš chleba

FICHE 2: Podnikání - naše šance

FICHE 3: Diverzifikace zemědělství - naše možnosti  

FICHE 4: Cestovní ruch - náš potenciál

FICHE 5: Kulturní dědictví - naše chlouba

FICHE 6: Vesnice - naše radost

FICHE 7: Život v obcích - naše pohoda

 

 

K prohlížení PDF souborů musíte mít na Vašem PC nainstalovaný aktuální PDF prohlížeč.

Stáhnout a nainstalovat si jej můžeže z této adresy: ADOBE READER

 

 


1. Zemědělství - náš chleba


Cíle
- zefektivnění práce zemědělců
- zvýšení konkurenceschopnosti


Žadatel
- zemědělský podnikatel (FO nebo PO) který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/197 Sb, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

- podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.


Co podporujeme
- výstavbu a rekonstrukci staveb sloužících k ustájení a zlepšení welfare hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže) vč. nezbytných manipulačních ploch

- pořízení techniky a technologií pro živočišnou výrobu

- výstavbu a rekonstrukci skladovacích prostor pro krmiva a pro druhotné produkty živočišné výroby


Jak velké projekty
100 000 Kč - 2 000 000 Kč


Výše dotace
Max. 60 %


2. Podnikání - naše šance

Cíle
- vytváření nových pracovních příležitostí
- rozvoj podnikatelských aktivit
- zachování tradičních valašských řemesel

 

Žadatel
- FO i PO podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků (do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. Eur). Týká se pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
B 08 (Ostatní těžba a dobývání)
C (Zpracovatelský průmysl)
F (Stavebnictví)
G (Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31)
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost)
S96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

- Nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 

Co podporujeme
- rekonstrukci a modernizaci objektu, případně novou výstavbu budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
- úpravu povrchů v areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství)
- připojení k technické infrastruktuře
- nákup strojů, výrobních zařízení a technologie, základní vybavení provozovny, výpočetní technika

 

Jak velké projekty
100 000 Kč - 2 000 000 Kč

 

Výše dotace
Max. 60 %


3. Diverzifikace zemědělství - naše možnosti


Cíle
- posílení ekonomického potenciálu
- rozšíření aktivit zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem


Žadatel
- zemědělský podnikatel (FO nebo PO) který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/197 Sb, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů


Co podporujeme
- rekonstrukci a modernizaci objektu, případně novou výstavbu budov a ploch pro nezemědělskou činnost a rozvoj nezemědělské produkce (stavební materiál, stavební práce)

- připojení k technické infrastruktuře

- úpravu povrchů v areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úpravu povrchů pro skladové hospodářství)

- nákup výrobních zařízení a technologií sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností (např. truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné činnosti, zednické práce, zámečnictví, opravy strojů a zařízení, maloobchod, apod.)

- pořízení výpočetní techniky, vybavení provozovny (základní nábytek)


Jak velké projekty
100 000 Kč - 2 000 000 Kč


Výše dotace
Max. 60 %


4. Cestovní ruch - náš potenciál


Cíle
- zvýšení rekreačního potenciálu území
- zkvalitnění služeb cestovního ruchu


Žadatel
- zemědělský podnikatel (FO nebo PO), který podniká v zemědělské výrobě

- nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než 2letou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu


Co podporujeme
- stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, přestavba) nebo nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení nebo stravovacího zařízení v přímé návaznosti na ubytovací kapacitu

- rekonstrukci, modernizaci, přestavbu, případně novou výstavbu objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení)

- rekonstrukci, modernizaci, přestavbu, případně novou výstavbu objektů pro sportovní vyžití v areálech jak vnitřních, tak venkovních - např. hřiště, koupaliště a zařízení pro sportovní vyžití

- nákup nezbytného vybavení, výpočetní techniky

- nákup a výsadbu doprovodné zeleně v areálu


Jak velké projekty
100 000 Kč - 2 000 000 Kč


Výše dotace
Max. 60 %


5. Kulturní dědictví - naše chlouba


Cíle
- zachování valašského kulturního dědictví
- zvýšení atraktivity území


Žadatel
- obec
- svazek obcí
- nestátní neziskové organizace
- zájmová sdružení právnických osob
- církve a jejich organizace


Co podporujeme
- stavební obnovu (rekonstrukci, modernizaci, statické zabezpečení) památkových objektů a ploch

- revitalizaci historických parků, historických zahrad a alejí

- nákup budovy, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software

- investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí

- zpracování studií obnovy a využití památek, programu regenerace památkově významných území, soupisů a map památek na venkově, plánu péče, geodetických prací


Jak velké projekty
100 000 Kč - 2 000 000 Kč


Výše dotace
Max. 90 %


6. Vesnice - naše radost


Cíle
- zlepšení životních podmínek místních obyvatel
- zvýšení atraktivity obcí pro bydlení, podnikání a relaxaci


Žadatel
- obec
- svazek obcí
- nestátní neziskové organizace
- zájmová sdružení právnických osob
- církve a jejich organizace


Co podporujeme
- budování a obnovu místních komunikací III. a IV. třídy, zejména pro vodu propustných komunikací (s výjimkou cyklostezek, pěších tras a hippostezek, jejich součástí a příslušenství
- budování a obnovu sítí technické infrastruktury (energetická vedení, trafostanice, veřejný rozhlas, produktovody)
- obnovu veřejných prostranství obce, osvětlení, oplocení, venkovní mobiliáře, obnovu a výstavbu čekáren na zastávkách hromadné dopravy
- stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb, zejména pro vodu propustných (např. nezbytné přístupové komunikace, chodníky, odstavné a manipulační plochy, neplacená parkoviště, plochy stanovišť kontejnerů pro komunální odpad)
- parkové úpravy, nákup a výsadbu veřejné zeleně v zastavených územích
- výstavbu zpevněných ploch, parkovišť, chodníků
- nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem


Jak velké projekty
100 000 Kč - 2 000 000 Kč


Výše dotace
Max. 90 %


7. Život v obcích - naše pohoda


Cíle
- zlepšení kvality života obyvatel
- posílení sounáležitosti místních obyvatel
- rozvoj společenského a kulturního života v obcích


Žadatel
- obec
- svazek obcí
- nestátní neziskové organizace
- zájmová sdružení právnických osob
- církve a jejich organizace


Co podporujeme
- stavební obnovu (rekonstrukci, modernizaci, statické zabezpečení), novou výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a soc. zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, péče o děti, základní obchodní infrastruktury, sportovních a volnočasových aktivit, veřejné správy,hasičských zbrojnic, integrovaných školících a informačních center

- investice na pořízení materiálně-technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity

- nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software v souvislosti s projektem

 

Jak velké projekty
100 000 Kč - 2 000 000 Kč

Výše dotace
Max. 90 %

 

 

» Aktuality

6. Výzva IROP: Vzdělávání - naše budoucnost

(25.05.2020)
» více zde
 

3. Výzva IROP: Sociální služby - naše jistota

(25.05.2020)
» více zde
 

Možnosti podpory: opatření pro firmy v souvislosti s COVID 19

(06.05.2020)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2020
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí